София,
22
октомври
2012
|
00:00
Europe/Sofia

Бизнес доверието в България отбелязва повишение на фона на глобалната несигурност в бизнеса

София, 22-ри октомври 2012 г. – Резкият спад на бизнес доверието в много бързоразвиващи се икономики служи за предупреждение, че бизнесът в глобален мащаб може би е изправен пред период на трайна несигурност през предстоящите месеци. В България се наблюдава маргинално повишаване на нивото на бизнес доверие с 5 пункта (от 81 на 86) от м. април 2012 г. насам, съгласно индекса за бизнес доверие на Регус.

Бизнес доверието в някои от водещите световни икономики в процес на растеж бележи значителен спад през последните шест месеца. Въпреки отбелязания спад нивото на бизнес доверие в бързоразвиващите се икономики остава много по-високо от бизнес доверието в развитите икономики. Това влошаване би трябвало да послужи като предупреждение за бизнеса в глобален мащаб да съхрани гъвкавостта си в очакване на допълнителна несигурност, преди да настъпи общият глобален икономически възход. Това установява най-новият Индекс за бизнес доверие на Регус, който обобщава мненията на повече от 24 000 лица на ръководни позиции в бизнеса от 92 страни.

Бизнес доверието, особено за малкия бизнес, е в траен застой, както в развитите, така и в развиващите се икономики; имайки предвид обаче важната роля на малките и средни предприятия като двигател за растеж, който осигурява работни места, този показател поражда сериозна загриженост. Достъпът до кредити при приемливи условия и управлението на паричния поток са предмет на най-голяма загриженост, тъй като те очертават необходимостта от гъвкави бизнес услуги срещу заплащане в зависимост от потребностите, които да позволят на бизнес организациите да съхранят гъвкавостта и адаптивността си.

Основни резултати и статистически данни

· Нивото на бизнес доверие в глобален мащаб бележи малка промяна в сравнение с това преди шест месеца, а именно спад от 2 пункта до ниво 111 от м. април 2012 г. насам.

· Делът на българските компании, които съобщават за увеличени приходи, е нараснал на 12%, а приходите са нараснали на 5%;

· Малко повече от четвърт (28%) от българските респонденти заявяват, че са доволни от прилаганите от тяхното правителство стратегии за подкрепа на бизнеса.

· Основните предизвикателства пред малкия бизнес и стартиращите фирми са следните:

- продажби (50%)

- паричен поток (39%)

- установяване на контакти (32%)

· Респондентите също така очертават основните мерки за съществено подпомагане на малкия бизнес и стартиращите фирми. Те са следните:

- данъчни облекчения (68%)

- нисколихвени заеми (68%)

- безплатни консултантски услуги (32%)

"Ясно е, че се наблюдава застой в бизнес доверието, съчетан със значителен спад в някои бързоразвиващи се икономики, в периода след последния отчет на индекса за бизнес доверие от месец април.",казва говорителят на Регус, Гари Гъртлър. " Това показва, че забавянето на търговския обмен с Европа и западните икономики, съчетано с множество национални фактори, има своето неблагоприятно отражение. Ако все пак има добра новина, тя е че в глобален мащаб делът на компаниите, които съобщават за растеж на приходите, остава стабилен, докато приходите леко се повишават."

Индекс за бизнес доверие на Регус

Във всяко издание отчетът на Regus Business Tracker представя актуализиран индекс за бизнес доверие. Този индекс представлява измерване, формирано на базата на съвкупност от положително заявени очаквания за бъдещето, които съчетават досега установилите се тенденции по отношение на приходите и печалбите с виждания за очаквания икономически разцвет в предстоящите месеци. Целта му е да предостави на бизнес организациите един-единствен източник за справки във връзка с основните резултати от анкетата. Средният му еталонен показател е зададен на 100 в първото издание на Regus Business Tracker през септември 2009 г.