София,
14
януари
2011
|
00:00
Europe/Sofia

Рязко намаляват възможностите за работещите майки

София- 14 Януари, 2011– На фона на будещабезпокойство тенденция в световното движение за равни възможности, проучването,осъществено от доставчика на офис решения Регус, показва, че делът на фирмите,които възнамеряват да наемат повече работещи майки, е намалял с повече от еднапета от началото на същия период през миналата година. В сравнение със същияпериод през миналата година, когато 44% от компаниите са планирали да наематработещи майки, в началото на 2011 г. се очаква само 36% да направят това. Нафона на оптимистичните очаквания за нарастване на общата заетост в рамките набързо развиващата се глобална икономика през новата година, тези даннипредизвикват особено безпокойство сред женските общности. Новото проучване наРегус също така установява, че все още има бизнес участници, които продължаватда гледат с недоверие на наемането на работещи майки, както и разкрива някоиподробности за това на какво се дължат техните опасения.

Присравнение с очакванията за нарастване на общата бизнес заетост, според които45% от компаниите възнамеряват да наемат нови служители през 2011 г.,проучването на Регус показва, че плановете за наемане на работещи майки сападнали значително под този показател, което създава доста безпокойство както всемействата и в женските организации, така и на правителствено равнище. ВБългария, където 37% от компаниите възнамеряват да увеличат персонала си,резултатите са малко по-благоприятни, тъй като 31% от компаниите заявяват, чепланират да наемат повече работещи майки.

Даннитесъщо така показват, че все още има известна резервираност сред малка част отработодателите, които се опасяват, че работещите майки са по-малко ангажирани ине толкова гъвкави както останалите служители (37%), напускат скоро след катоса били обучени, за да отглеждат второ дете (33%) или пък работните им уменияса вече остарели (24%). В България работодателите са особено обезпокоениотносно остарелите работни умения на завръщащите се майки (26%), но проявяватмного по-малка загриженост за степента им на ангажираност (29%).

Положителнотое, че повечето бизнес участници оценяват приноса на завръщащите се майки, като72% заявяват, че компаниите, които пренебрегват майките, работещи на непълноработно време, се лишават от значими и ценни възможности за работна заетост.Освен това, цели 56% от тях смятат, че работещите майки притежават умения,които трудно могат да се намерят на пазара на труда в момента, а 57% заявяват,че ценят работата на завръщащите се майки, тъй като те допринасят със своя опити умения, без да изискват твърде високо заплащане. В България показателят заизискване на високи заплати надвишава средното ниво в глобален мащаб (40%),което може би означава, че работещите майки имат по-добри шансове да получатразумни възнаграждения за работата си.

Говорителятна Регус коментира по следния начин: "Не е изненадващо да се види, че съсзатягането на коланите вследствие на икономическите трудности някои от старитепредразсъдъци се възраждат, и очевидно, някои бизнес участници все още погрешноси позволяват да прилагат старомодните си опасения към съвременното работнообкръжение. Докато преобладаващата част от компаниите са единодушни, чезатварянето на вратите пред работещите майки означава лишаване от цененперсонал, съществуват и опасения, че семейните задължения могат да попречат наработещите майки да отделят цялото необходимо внимание и ангажираност наработата си. Въпреки че в края на 2003 г. българският парламент прие закон зазащита от дискриминацията, все още се смята, че съществуващите институционалнимеханизми не са в състояние да гарантират напълно равенството между половете.[1]

"Спостепенното развитие на работната среда все повече се признава, че бизнесучастниците, които съумяват да се възползват от тези ценни предимства, иматпо-големи шансове за успех. За щастие, гъвкавите работни споразумения всеповече се превръщат в норма и опитните бизнес участници си дават сметка, чемогат да осигурят по-благоприятна за семействата и същевременно по-продуктивнаработна среда, като просто позволяват на служителите да ползват алтернативноработно време и да работят по-близо до дома си. Признаването, че нуждите наработещите майки не са изключителни, и предоставянето на подобни предимства навсички работници ще осигури необходимата производителност и ще доведе донамаляване на режийните разходи, както и ще съдейства за повишаване намотивацията на персонала."

- Край -

Методология

През месеците август и септември 2010 година са интервюирани повече от 10 000 бизнес респонденти от глобалната база данни с контакти на Регус. Глобалната база данни с контакти на Регус включва повече от 1 милион хора, занимаващи се с бизнес, и е широко представителна за висшите мениджъри и собственици на бизнес в цял свят. Респондентите са интервюирани относно намеренията им да наемат работещи майки и за това какво мислят за тяхната роля на работното място. Проучванията са организирани и проведени от независимата организация MarketingUK.